Show simple item record

Deprivation and restriction of liberty by the police

dc.contributor.advisorŠkulić, Milan
dc.contributor.otherIlić, Goran P.
dc.contributor.otherĐurđić, Vojislav
dc.creatorČvorović, Dragana
dc.date.accessioned2016-05-22T10:29:03Z
dc.date.accessioned2019-03-26T19:46:28Z
dc.date.available2016-05-22T10:29:03Z
dc.date.available2019-03-26T19:46:28Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=2870
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:11086/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=514140337
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/5327
dc.identifier.urihttp://jakov.kpu.edu.rs/handle/123456789/883
dc.description.abstractДокторска дисертација под називом Лишење и ограничење слободе од странеполиције превасходно се бави криминално-политичким, теоријским, нормативно-правним и практичним питањима полиције као неизоставног субјекта откривања идоказивања кривичних дела и њихових извршилаца. Четири су основна циљаспроведеног истраживања: утврђивање положајa, места и улоге полиције каосубјекта лишења и ограничења слобoде једног лица, односно, сагледавањеквалитета нормативне основе правног регулисања питања која се тичу основа иначина моућности практичне реализације права полиције да одређено лице лишислободе и да га ограничи у другим његовим правима; затим, утврђивање степенаусаглашености позитивног кривичног законодавства Србије, саопштеприхваћеним стандардима по питању могућности, обима и условаограничавања слобода и права грађана од стране полиције, као једног од важнијихсубјеката оваквог једног овлашћења; потом, испитивање практичног поступањаполиције у примени мера лишења и ограничавања слобода и права грађана уРепублици Србији, а у оквиру тога, пре свега обима и законотости применетаквих њених овлашћења. На крају, један од основних циљева рада надисертацији јесте давање предлога de lege ferenda у два правца. У правцуповећања степена заштите слобода и права грађана уопште, а посебно са аспектаовлашћења полиције у случајевима њиховог ограничавања. Односно,усаглашавање позитивног кривичног процесног законодавства Србије попитањима која представљају предмет дисертације са ратификованиммеђународним правним актима и другим општеприхваћеним међународнимстандардима из ове области, што је од посебног значаја управо у времену рада надисертацији. Ово из разлога што је у току рад на окончању реформе кривичногпроцесног законодавства Србије започете доношењем Законика о кривичномпоступку из 2001. године, а једно од важнијих питања те реформе јесте управопитање начина, услова и обима лишења слободе и ограничења других праваграђана као субјеката кривичног поступка уопште, а тиме и полиције.sr
dc.description.abstractDoctoral dissertation entitled Deprivation and restriction of liberty is primarilyconcerned with criminal, political, theoretical, normative- legal and practical issues ofthe police as an obligatory subject of discovering and proving criminal acts and theirperpetrators. There are four main goals of the research: determining the position, theplace and role of the police as the subject of deprivation and restriction of liberty of aperson, that is, evaluating the quality of the legal normative basis regulating issuesregarding the basis and manner, Possibility to practical realization of the right of policeto apprehend a certain person and restrict it in his or her other rights; Then, determiningthe degree of harmonization of the positive criminal legislation of Serbia with thegenerally accepted standards in terms of features, size and operating conditionsrestricting the rights and freedoms of citizens by the police, as one of the importantsubjects such an authorization; Then, testing the practical conduct of the police in theimplementation of measures of deprivation and restriction of freedoms and rights ofcitizens in the Republic of Serbia, and in this framework, notably the scope andapplication of such a principle of its powers. Finally, one of the main goals of the thesisis to make proposals de lege in two directions. In the direction of increasing the level ofprotection of freedoms and rights of citizens in general, particularly in terms of thepowers of the police in cases of their restriction. In other words, harmonization of thepositive criminal procedure of legislation in Serbia on matters which were the subject ofthe dissertation with ratified international legal acts and other generally acceptedinternational standards in this field, which is of particular importance in the time in thethesis. This is because the ongoing work on the finalization of the reform of criminalprocedure legislation in Serbia started the adoption of the Code of Criminal Procedurein 2001, And one of the most important issues of this reform is the very issue of theway, the conditions and the scope of his detention and other restrictions on the rights ofcitizens as subjects of criminal procedure , and therefore the police.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Правни факултетsr
dc.rightsopenAccess
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectполицијаsr
dc.subjectpoliceen
dc.subjectcourtsen
dc.subjectpublic prosecutoren
dc.subjectdeprivation of libertyen
dc.subjectrestriction of libertyen
dc.subjectdetentionen
dc.subjectsuspectsen
dc.subjectdefendantsen
dc.subjectpreliminary investigationen
dc.subjectcriminal procedural legislationen
dc.subjectinternational legal actsen
dc.subjectthe European Court of Human Rightsen
dc.subjectсудsr
dc.subjectјавни тужилацsr
dc.subjectлишење слобoдеsr
dc.subjectограничењеслобoдеsr
dc.subjectпритворsr
dc.subjectосумњичениsr
dc.subjectокривљениsr
dc.subjectпредистражни поступакsr
dc.subjectкривичнопроцесно законодавствоsr
dc.subjectмеђународна правна актаsr
dc.subjectЕвропски суд за људска праваsr
dc.titleЛишење и ограничење слободе од стране полицијеsr
dc.titleDeprivation and restriction of liberty by the policeen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY
dcterms.abstractШкулић, Милан; Ђурђић, Војислав; Илић, Горан П.; Чворовић, Драгана; Lišenje i ograničenje slobode od strane policije;
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_5327
dc.identifier.fulltexthttp://jakov.kpu.edu.rs/bitstream/id/2936/881.pdf
dc.type.versionpublishedVersion


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record