Show simple item record

Community policing and domestic violence

dc.contributor.advisorĐurić, Slađana
dc.contributor.otherSimović-Hiber, Ivana
dc.contributor.otherKešetović, Želimir
dc.contributor.otherPopović-Ćitić, Branislava
dc.creatorSpasić, Danijela V.
dc.date.accessioned2016-01-05T12:20:30Z
dc.date.accessioned2019-03-26T19:15:10Z
dc.date.available2016-01-05T12:20:30Z
dc.date.available2019-03-26T19:15:10Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=1995
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:9744/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=512265141
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/2798
dc.identifier.urihttp://jakov.kpu.edu.rs/handle/123456789/879
dc.description.abstractЛокална заједница представља контекст у којем се на најбољи могућиначин може истражити реалан квалитет друштвеног живота. Насиље у породиципредставља једну од појава која угрожава систем и принципе функционисањалокалне заједнице и квалитет живота њених грађана. Међу ресурсима којелокална заједница ангажује у одговору на насиље у породици кључно местозаузима полиција. У оквиру модела полицијског ангажовања у заједници, посебнупажњу научника, истраживача и практичара током последњих неколико деценијазаокупља концепт полицијског рада у локалној заједници као квалитативно новсистем организације и функционисања полиције заснован на корелацији измеђуочекивања грађана и онога што полиција реално чини. Теоријска анализаконцептуално-методолошких основа полицијског рада у локалној заједници иемпиријска студија заснована на поставкама тог концепта чини тежиште оведокторске дисертације. Кључна теоријска, истраживачка и практична сазнања изобласти социолошких, полицијских и криминолошких наука сумирана су икритички анализирана у теоријском делу дисертације, док су у другом делуприказани и дискутовани резултати истраживачке студије усмерене на проценуфункционисања стратегије полицијског рада у локалној заједници и начине њеногодговора на породично насиље.Анкетирањем 750 испитаника у пет локалних заједница у Србији у којимасе реализује нова стратегија полицијског рада, утврђене су њихове безбедноснепотребе, посебно потреба за заштитом од насиља и насиља у породици. У свакојистраживаној локалној заједници спроведени су разговори са информантима сациљем да се стекне продубљен увид у на основу којег би се спровела адекватнаинтерпретација резултата добијених анкетним испитивањем грађана. Секундарнаанализа иституционалних података коришћена је за процену обима,распрострањености и карактеристика породичног насиља у локалној заједници.sr
dc.description.abstractLocal community is the best known context to study the real quality of social life.Domestic violence is a phenomenon endangering the system and principles established bylocal communities and the quality of life of their citizens. Among resources used by localcommunities to respond to domestic violence, police are key players. Over the few lastdecades, special attention of experts, researchers and practitioners dealing with the model odcommunity policing has been paid to the strategy of locally-based policing as a qualitativelynew system of police organization and functions based on relationship between citizenexpectations and what police are really doing. A theoretical analysis of conceptual andmethodological considerations of community policing, as well as an empirical research basedon principles of community policing are the main topic of this PhD dissertation. The keytheoretical, research and practical knowledge in the field of sociological, police, criminologyand justice studies are summarized and analyzed in the theoretical framework of dissertation,while the second part deals with the research results including an evaluation of localcommunity policing programs and responses to domestic violence.About 750 respondents participated in the survey in five local communities in Serbiawhere the new community policing strategy was adopted and they were asked to describetheir safety needs, especially their need to be protected from domestic violence. In each localcommunity respondents were interviewed in order to provide comprehensive insights andinterpretation of survey results. Secondary institutional data analysis was used to evaluate theextent, prevalence and characteristics of domestic violence in local communities. Interviewswith chiefs of some regional police departments and police stations were used as a source ofinformation in order to evaluate the quality of formal and standardized coalitions and localsafety networks in communities. Responses of mid-ranking police officers and patrol and beatofficers were used as a source of information in order to evaluate the implementation ofcommunity policing in the context of domestic violence, i.e. to analyze police officers attitudetowards community policing. Altogether 71 police officers were surveyed. The coordinator ofthe Centre against Domestic Violence and the Women's Safe House was interviewed in orderto evaluate the challenges faced by women as victims and survivors of domestic violence.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет безбедности
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Integrated and Interdisciplinary Research (IIR or III)/47017/RS//
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/179045/RS//
dc.rightsopenAccess
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectквалитет животаsr
dc.subjectquality of lifeen
dc.subjectcommunityen
dc.subjectdomestic violenceen
dc.subjectpoliceen
dc.subjectcommunity policingen
dc.subjectзаједницаsr
dc.subjectнасиље у породициsr
dc.subjectполицијаsr
dc.subjectконцепт полицијског радаsr
dc.titleКонцепт полиције у заједници и породично насиљеsr
dc.titleCommunity policing and domestic violenceen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractЂурић, Слађана; Симовић-Хибер, Ивана; Поповић-Ћитић, Бранислава; Кешетовић, Желимир; Спасић, Данијела В.; Koncept policije u zajednici i porodično nasilje;
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_2798
dc.identifier.fulltexthttp://jakov.kpu.edu.rs/bitstream/id/1974/Disertacija.pdf
dc.type.versionpublishedVersion


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record