Now showing items 1527-1546 of 2511

   Titles
   Racionalizovani parlamentarizam Ustava Srbije od 2006 [1]
   Racism in Football in Serbia [1]
   Računarska klasifikacija otisaka prstiju [1]
   Računarsko pretraživanje i upoređivanje podataka u otkrivanju i dokazivanju krivičnih dela [1]
   Rad Komiteta za eliminaciju svih oblika diskriminacije žena – nadzorna ili kvazisudska funkcija [1]
   Radnja izvršenja krivičnog dela poreske utaje [1]
   Radnje policije u pretkrivičnom postupku po zahtevu i naredbi drugih subjekata [1]
   Radoslav Gaćinović: Terorizam u političkoj i pravnoj teoriji (drugo dopunjeno izd.), Medija centar 'Odbrana', Beograd, 2011 [1]
   Radovan Radovanović: Tehnička sredstva policije, Kriminalističko-policijska akademija, Beograd, 2012 [1]
   Radovanović Radovan V.: Tehnička sredstva policije, Kriminalističko-policijske Akademije, Beograd, 2008 [1]
   Ramification of the concept of trafficking in human beings and other similar occurrences and terminological concepts [1]
   Ramljak Alija, Simović Miodrag, Viktimologija, Fakultet pravnih nauka Panevropskog univerziteta, Banja Luka, 2006 [1]
   Ranjivost operativnih sistema na zlonamerne programe [1]
   Rape drugs - Certain aspects regarding crime investigation, awareness and attitudes of the young [1]
   Rasvetljavanje ekoloških delikata - opšti kriminalističko-operativni program [1]
   Rationalized parliamentarism of the Constitution of Serbia of 2006 [1]
   Razgraničenje eventualnog umišljaja i svesnog nehata [1]
   Razgraničenje koruptivnog ponašanja od bliskih pojava kao prilog definisanju korupcije u policiji [1]
   Razgraničenje krivičnih dela i prekršaja kod saobraćajnih delikata [1]
   Razlike bazično-motoričkog statusa pratilaca u upravi za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata u odnosu na vrstu prethodnog profesionalnog angažovanja [1]