Show simple item record

The influence of preparatory classes on the candidates' achievement at the entrance exam of the University of Criminal Investigation and Police Studies.

dc.creatorЈанковић, Радивоје
dc.creatorКоропановски, Ненад
dc.date.accessioned2023-03-07T21:50:16Z
dc.date.available2023-03-07T21:50:16Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.issn0409-2953
dc.identifier.urihttp://jakov.kpu.edu.rs/handle/123456789/1424
dc.description.abstractЦиљ овог рада било је утврђивање разлика постигнућа на пријемном испиту између кандидата који су похађали припремну наставу (ПН) и оних који су се самостално припремали за упис на Криминалистичко-полицијски универзитет (КПУ). Истраживањем је обухваћено 599 испитаника (257 жена и 342 мушкарца) који су подељени на субузорке: 132 жене (ЖПН) и 158 мушкараца (МПН) који су похађали ПН и 125 жена (ЖНПН) и 184 мушкарца (МНПН) који су се самостално припремали за упис на КПУ. Пријемни испит, поред успеха из средње школе, обухвата и тестове за процену склоности и способности (ТПСС), и то: тест знања из српског језика и књижевности (ТСЈ), тест опште информисаности (ТОИ) и тест процене базичних моторичких способности (БМС). Разлике између група утврђене су т-тестом за независне узорке на нивоу значајности p < 0,05. Установљено је да су ЖПН имале статистички значајно боље резултате из ТСЈ (14,35%) и БМС (14,43%), док код ТОИ није утврђена статистички значајна разлика. Код мушкараца који су присуствовали ПН резултати свих сегмената ТПСС су били значајно бољи: ТСЈ за 21,17%, ТОИ за 10,51% и БМС за 27,65%. Добијени резултати указују да су структура и начин извођења ПН, који укључују детаљно упознавање с процедурама, одређивање тренутног нивоа, корекцију грешака и препоруке за даље унапређење, позитивно утицали на постигнуће кандидата на пријемном испиту на КПУ.sr
dc.description.abstractThis paper aimed to determine the differences in achievement at the entrance exam between candidates who attended preparatory classes (PC) and those who independently prepared for enrollment at the University of Criminal Investigation and Police Studies (UCIPS). The study included 599 respondents (257 women and 342 men) who were divided into subsamples: 132 women (WPC) and 158 men (MPC) who attended PC and 125 women (WNPC), and 184 men (MNPC) who independently prepared for enrollment in the UCIPS. The entrance exam, in addition to the success from high school, also includes tests for assessment of aptitude and abilities (TAA), namely: the test of knowledge of the Serbian language and literature (TSL), the test of general knowledge (TGN) and test of assessment of general physical fitness (GPF). Differences between groups were determined by t-test for independent samples at a significance level of p <0.05. It was found that WPC had statistically significantly better results from TSL (14.35%) and GPF (14.43%), while no statistically significant difference was found in TGN. In men who attended PC, the results of all TAA segments were significantly better: TSL by 21.17%, TGN by 10.51% and GPF by 27.65%. The obtained results indicate that the structure and manner of performing the PC, which include detailed acquaintance with the procedures, determination of the current level, correction of errors, and recommendations for further improvement, positively impacted the candidates’ achievement at the UCIPS entrance exam.sr
dc.language.isosrsr
dc.language.isoensr
dc.publisherБеоград : Министарство унутрашњих послова Републике Србијеsr
dc.rightsopenAccesssr
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.sourceБезбедност : часопис Министарства унутрашњих послова Републике Србијеsr
dc.subjectpripremna nastavasr
dc.subjectmaternji jeziksr
dc.subjectopšta informisanostsr
dc.subjectbazično motoričke sposobnostisr
dc.subjectpreparatory classessr
dc.subjectnative languagesr
dc.subjectgeneral knowledgesr
dc.subjectgeneral physical fitnesssr
dc.titleУтицај припремне наставе на постигнуће кандидата на пријемном испиту Криминалистичко-полицијског универзитетаsr
dc.titleThe influence of preparatory classes on the candidates' achievement at the entrance exam of the University of Criminal Investigation and Police Studies.sr
dc.typearticlesr
dc.rights.licenseBY-SAsr
dc.citation.volume64
dc.citation.issue3
dc.citation.spage5
dc.citation.epage21
dc.identifier.doi10.5937/bezbednost2203005J
dc.identifier.fulltexthttp://jakov.kpu.edu.rs/bitstream/id/6147/bitstream_6147.pdf
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record