Show simple item record

Organizational adjustment of the police to the needs of the intelligence - led policing implementation in the Republic of Serbia : doctoral dissertation

dc.contributorЂурђевић, Зоран
dc.contributorМилојевић, Саша
dc.contributorШкулић, Милан
dc.contributor.advisorРадовић, Ненад
dc.contributor.advisorНикач, Жељко
dc.creatorРацић, Илија М.
dc.date.accessioned2022-06-13T07:31:47Z
dc.date.available2022-06-13T07:31:47Z
dc.date.issued2022-04-26
dc.identifier.urihttp://jakov.kpu.edu.rs/handle/123456789/1380
dc.description.abstractЦиљ истраживања чији су резултати презентовани у овој дисертацији био је да се применом научно-истраживачких метода идентификују, научно опишу, класификују и делимично објасне организационе промене које су неопходне за организационо прилагођавање полиције потребама примене полицијско-обавештајног модела, као стратегијског начина управљања полицијским пословима у Републици Србији. Истраживање је спроведено као теоријско-емпиријско, тако што су у његовој реализацији комбиновано коришћене методе теоријских и емпиријских истраживања (ставови и мишљења полицијских службеника у полицији Републике Србије, Црне Горе, Северне Македоније и Шведске), односно: општенаучне, логичке и емпиријске методе. Полазећи од чињенице да рад полиције заснован на полицијско-обавештајном моделу није озбиљније анализиран у домаћој научној и стручној литератури, у дисертацији су презентовани резултати истраживања, које је било усмерено на трагање за одговором на питање: „Да ли се (и на који начин) функционисање полицијске организације у Републици Србији може унапредити њеним организационим прилагођавањем раду полиције заснованом на доследној примени полицијско- обавештајног модела?“. Резултати тако усмереног истраживања који су презентовани у дисертацији, потрдили су становиште према коме је одговарајуће прилагођавање организационих функција (управљачких и извршних), организационе структуре полиције (организационог дизајна, људских и материјалних ресурса) и организационог окружења (интерног и екстерног) неопходан предуслов за ефективно и ефикасно успостављање и примену полицијско-обавештајног модела у Републици Србији. То прилагођавање, у основи, подразумева успостављање нове централизоване организационе јединице Дирекције полиције за обављање криминалистичко-обавештајних послова на стратегијском и оперативном нивоу и њену функционалну повезаност са осталим организационим јединицама Дирекције полиције. На такав начин се може допринети унапређењу квалитета њеног укупног функционисања и доследној примени у стратегијском планирању и практичном спровођењу организационих промена у полицијској организацији. Примена резултата истраживања у пракси може допринети придобијању других за промене, слабљењу отпора према променама, изради квалитетних криминалистичко- обавештајних информација и у њиховој употреби у обављању криминалистичко- обавештајних послова. На тај начин, се може унапредити квалитет (ефективност и ефикасност) укупног функционисања полиције заснованог на полицијско-обавештајном моделу, а који се огледа у: проактивном приступу, правовременом доношењу одлука, усмереном прикупљању података и информација у складу са дефинисаним циљевима, приоритетима и потребама, ефикаснијем управљању подацима и информацијама и рационалном коришћењу људских и материјалних ресурса.sr
dc.description.abstractThe goal of the research whose results are presented in this paper is to identify, scientifically describe, classify and partially explain the organizational changes necessary for the organizational adaptation of the police to the requirements of Intelligence-Led Policing which is seen as a strategic way of managing police affairs in the Republic of Serbia. The conducted research is theoretical and empirical and combines theoretical and empirical research methods - general scientific, logical and empirical methods (attitudes and opinions of police officers in the police of the Republic of Serbia, Montenegro, Northern Macedonia and Sweden). Starting from the fact that police work based on the Intelligence-Led Policing model has not been specifically addressed in the national scientific and scholarly literature, this paper presents the results of the research aiming to answer the question: "Can the functioning of the police organization in the Republic of Serbia be improved by the organizational adaptation of the police work to the requirements of the consistent implementation of the Intelligence-Led Policing model (and in what ways)?“. The results of the research have confirmed the view that the appropriate adaptation of the organizational functions (managerial and executive), organizational structure (alignment of organizational design, human and material resources) and organizational environment (internal and external) of the police is a necessary prerequisite for the effective and efficient establishment and implementation of Intelligence-Led Policing in the Republic of Serbia.The adaptation basically implies the establishment of a new centralized organizational unit of the General Police Directorate which would deal with criminal Intelligence affairs at a strategic and an operational level, as well as its functional connection with other organizational units of the General Police Directorate. This can improve the quality of its overall functioning and contribute to the consistent application in strategic planning and practical implementation of organizational changes in the police. The practical implementation of the research results can weaken the resistance to change, produce high-quality criminal intelligence information and lead to their application in criminal intelligence tasks. The quality (effectiveness and efficiency) of the overall functioning of the police based on the Intelligence-Led Policing model can be enhanced in this manner and reflected through: proactive approach, timely decision-making, targeted collection of data and information in accordance with the defined goals, priorities and needs, more efficient data and information management and rational use of human and material resources.sr
dc.language.isosrsr
dc.language.isoensr
dc.publisherБеоград : Криминалистичко-полицијски универзитетsr
dc.rightsopenAccesssr
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.sourceКриминалистичко-полицијски универзитет у Београдуsr
dc.subjectpolicijsko-obaveštajni modelsr
dc.subjectkriminalističko-obaveštajni processr
dc.subjectorganizaciona funkcijasr
dc.subjectorganizaciona strukturasr
dc.subjectorganizaciono okruženjesr
dc.subjectIntelligence-Led Policingsr
dc.subjectcriminal intelligence taskssr
dc.subjectorganizational functionsr
dc.subjectorganizational structuresr
dc.subjectorganizational structuresr
dc.titleОрганизационо прилагођавање полиције потребама примене полицијско - обавештајног модела у Републици Србији : докторска дисертацијаsr
dc.titleOrganizational adjustment of the police to the needs of the intelligence - led policing implementation in the Republic of Serbia : doctoral dissertationsr
dc.typedoctoralThesissr
dc.rights.licenseBYsr
dc.description.otherПрва одбрањена докторска дисертација на Криминалистичко-полицијском универзитетуsr
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_jakov_1380
dc.identifier.fulltexthttp://jakov.kpu.edu.rs/bitstream/id/6584/Izvestaj_komisije.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://jakov.kpu.edu.rs/bitstream/id/6000/Doktorska_disertacija.pdf
dc.type.versionpublishedVersionsr
dc.identifier.cobiss68572681


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record