Now showing items 1-14 of 14

   Titles
   Analysis of the impact of air pollutants on human health from the aspect of environmental forensics : doctoral dissertation [1]
   Identity resolving and grouping of digital evidence of suspects using face recognition technologies and software intelligent agents system based on non- axiomatic reasoning : doctoral dissertation [1]
   Modeling of aero pollutants distribution at accidents of IT support for early response : doctoral dissertation [1]
   Modelovanje distribucije aeropolutanata kod akcidenata u funkciji informatičke podrške za rano reagovanje : doktorska disertacija [1]
   Optimization of mathematical models for security logistics and efficient decision-making in collaborative WEB services of electronic government of the Republic of Serbia : doctoral dissertation [1]
   Organizational adjustment of the police to the needs of the intelligence - led policing implementation in the Republic of Serbia : doctoral dissertation [1]
   Organizational factors of response time and their impact on the effеctiveness of general jurisdiction policies : doctoral dissertation [1]
   Анализа утицаја аерополутаната на здравље људи са аспекта еколошке форензике : докторска дисертација [1]
   Оптимизација математичких модела за логистику безбедности и ефикасног одлучивања у колаборативним веб сервисима електронске управе Републике Србије : докторска дисертација [1]
   Организациони фактори времена одзива и њихов утицај на ефективност полиције опште надлежности : докторска дисертација [1]
   Организационо прилагођавање полиције потребама примене полицијско - обавештајног модела у Републици Србији : докторска дисертација [1]
   Примена концепта управљања људским ресурсима у функцији реформе јавне управе у Републици Србији : докторска дисертација [1]
   Разрешавање идентитета и груписање дигиталних доказа о осумњиченима применом технологија препознавања лица и система софтверских интелигентих агената заснованог на неаксиоматском резоновању : докторска дисертација [1]
   Тhe application of the human resource management concept in the function of the Republic of Serbia's public administration reform : doctoral dissertation [1]