Show simple item record

Results of an Empirical Study on the Effectiveness of Urgent Measures in the Republic of Serbia

dc.creatorБошковић, Александар
dc.creatorКесић, Тања
dc.date.accessioned2022-01-12T10:43:27Z
dc.date.available2022-01-12T10:43:27Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://jakov.kpu.edu.rs/handle/123456789/1277
dc.description.abstractЦелокупно савремено законодавство, не само кривично и кривично процесно, карактерише једна нова етапа која траје и дан данас и која се огледа у значајним реформама и доношењу нових закона, као и проналажењу нових решења како би се повећала ефикасност у спречавању и сузбијању насиља у породици. Тим путем је кренула и Република Србија, доношењем Закона о спречавању насиља у породици којим превасходно треба интензивирати превентивно деловање надлежних државних органа у случајевима насиља у породици. Примена Закона о спречавању насиља у породици у Републици Србији почела је 1. јуна 2017. године и, имајући у виду да је од тада прошло три године, неопходно је извршити адекватну анализу и оценити да ли је ефикасност супротстављања насиљу у породици повећана. У том смислу, предмет истраживања у овом раду је анализа практичне примене Законом предвиђених хитних мера од стране полиције, јавног тужилаштва и суда. Истраживањем је обухваћен период од две године примене Закона – од 1. јуна 2017. до 31. маја 2019. године. Приликом истраживања су коришћени статистички метод и методи анализе, дедукције, компарације и дескрипције. Основна питања која ће се анализирати у овом истраживању тичу се односа укупно и појединачно изречених хитних мера од стране полиције, територијалне дистрибуције изречених хитних мера на територији Републике Србије и продужења хитних мера од стране суда, а значајан део истраживања обухвата и разматрање кршења изречених хитних мера.sr
dc.description.abstractContemporary legislation, not only criminal and criminal proceedings law, has entered a new stage, that is currently underway and that is reflected in significant reforms and new legislation, as well as seeking new solutions to increase efficiency in preventing and combating domestic violence. The Republic of Serbia embarked on this path by adopting the Law on Prevention of Domestic Violence, which should primarily intensify the preventive action of the competent state bodies in cases of domestic violence. The Law on Prevention of Domestic Violence started to be applied on June 1, 2017 and given the fact that it has been applied for the past three years, it is necessary to carry out an adequate analysis and to evaluate whether it has increased efficiency when it comes to combating domestic violence. In this regard, the subject of this paper is primarily the analysis of the practical application of urgent measures provided by the Law imposed by the police, the public prosecutor and the court. This research will cover a period of two years of applying of the law, i.e. the period from June 1, 2017 to May 31, 2019. During the research, the statistical method was used along with the methods of analysis, deduction, comparison and description. The paper will analyse: both the total and the individual number of urgent measures imposed by the police; territorial distribution of the imposed urgent measures on the territory of the Republic of Serbia; imposing of extended urgent measures by the court, and a significant aspect of this research will be dedicated to the issue of violations of the imposed urgent measures.sr
dc.language.isosrsr
dc.publisherБеоград : Министарство унутрашњих послова Републике Србијеsr
dc.rightsopenAccesssr
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.sourceБезбедност : часопис Министарства унутрашњих послова Републике Србијеsr
dc.subjectZakon o sprečavanju nasilja u porodicisr
dc.subjectpolicijasr
dc.subjecthitne meresr
dc.subjectmera privremenog udaljenja učinioca iz stanasr
dc.subjectmera privremene zabrane učiniocu da kontaktira sa žrtvom nasilja i da joj prilazisr
dc.subjectLaw on Prevention of Domestic Violencesr
dc.subjectpolicesr
dc.subjecturgent measuressr
dc.subjectMeasure of Temporary Removal of the Perpetrator from the Apartmentsr
dc.subjectMeasure of Temporary Prohibition for the Perpetrator to Contact or Approach the Victimsr
dc.subjectviolencesr
dc.titleРезултати емпиријског истраживања о ефикасности примене хитних мера у Републици Србијиsr
dc.titleResults of an Empirical Study on the Effectiveness of Urgent Measures in the Republic of Serbiasr
dc.typearticlesr
dc.rights.licenseBYsr
dc.citation.volume63
dc.citation.issue1
dc.citation.spage19
dc.citation.epage41
dc.citation.epage
dc.description.otherОвај рад је резултат реализовања научноистраживачког пројекта под називом „Развој институционалних капацитета, стандарда и процедура за супротстављање организованом криминалу и тероризму у условима међународних интеграција“, који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (бр. 179045), а реализује Криминалистичко-полицијски универзитет у Београду (2011−2019).sr
dc.identifier.doi10.5937/bezbednost2101019B
dc.identifier.fulltexthttp://jakov.kpu.edu.rs/bitstream/id/5661/0409-29532101019B.pdf
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record