Show simple item record

Analysis of the Application of New Legal Solutions in Supression of Corruption in the Republic of Serbia

dc.creatorКесић, Тања
dc.creatorЋетковић, Предраг
dc.creatorЖарковић, Милан
dc.date.accessioned2020-10-26T09:42:51Z
dc.date.available2020-10-26T09:42:51Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn0409-2953
dc.identifier.urihttp://jakov.kpu.edu.rs/handle/123456789/1212
dc.description.abstractБорба против корупције спада у најважније задатке сваког друштва и државе, због чега се предузимају бројне активности усмерене у правцу адекватне превенције и сузбијања корупције. Најзначајније активности посвећене су изградњи свеобухватног нормативног оквира у борби против корупције, дефинисању корупције, инкриминацији коурптивних дела, успостављању специјализованих органа за борбу против корупције и изградњи оперативних и техничких капацитета тих органа у циљу успешне борбе против корупције. Мада појам корупције још увек није на јединствен начин дефинисан, корупција се може одредити као злоупотреба овлашћења ради личнекористи. Имајући у виду чињеницу да корупција води осиромашењу друштва и државе и губитку поверења грађана у демократске институције, Република Србија је донела нови Закон о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције, којим су прописана коруптивна кривична дела и предвиђена је специјализација државних органа ради кривичног гоњења и суђења за та кривична дела. Такође, овим законом прописано је увођење финансијске форензике, службеника за везу са Тужилаштвом за организовани криминал и посебним одељењима за сузбијање корупције и формирање ударних група при надлежним тужилаштивма, а све у циљу успешног истраживања и доказивања коруптивних кривичних дела. У раду су представљени резултати рада Посебног одељења за сузбијање корупције при Вишем јавном тужилаштву у Београду у првој години рада, односно анализирана су: коруптивна кривична дела која су процесуирана, практична имплементација нових законских одредаба којима се унапређује истраживање и доказивање коруптивних кривичних дела и број судски окончаних поступака. Посебно је указано на одређене недостатке у законским решењима који отежавају ефикасну борбу против корупције.sr
dc.description.abstractThe fight against corruption is the overriding task of every society and state because of which many activities are undertaken that are directed towards adequate prevention and suppression of corruption. The most important activities are dedicated to building comprehensive normative framework in the suppression of corruption, through defining corruption, incrimination of the corruption offenses, establishment of specialized state bodies for the suppression of corruption and defining operational and technical capacities of these bodies in order to successfully fight against corruption. Although the concept of corruption has not yet been uniquely defined, corruption can be defined as abuse of power for private gain. Bearing in mind the fact that corruption leads to impoverishment of the society and state and loss of citizens` confidence in democratic institutions, the Republic of Serbia adopted the new Law on Organisation and Jurisdiction of Government Authorities in the Suppression of Organised Crime, Terrorism and Corruption that prescribes corruptive criminal offenses and foresees specialization of state bodies in order to prosecute and try such criminal offenses. Also, the law provides for the establishment of financial forensics units, connecting officials within the Prosecutor`s Office for Organised Crime and the Special Department of the Public Prosecutor`s Offices for the Suppression of Corruption and establishment of task forces within mentioned Public Prosecutor`s Offices, in order to successfully investigate and prove corruptive criminal offenses. Since more than one year has passed from the beginning of the application of this law, we will present the work results of the Special Department for the Suppression of Corruption within the Higher Public Prosecution Office in Belgrade. Therefore, in this paper we will analyse: corruptive criminal offenses prosecuted during the first year; practical implementation of the new legal provisions which improve investigation and proving of corruptive criminal offenses and the number of court-terminated proceedings. Special attention will be paid to cooperation between specialized bodies for the suppression of corruption. In addition to the practical application analysis of the Law on Organisation and Jurisdiction of Government Authorities in the Suppression of Organised Crime, Terrorism and Corruption focusing on the example of the Special Department for the Suppression of Corruption in Belgrade, we will point out certain deficiencies in the legal provisions that make it difficult to efficiently fight against corruption.en
dc.language.isosrsr
dc.language.isoensr
dc.publisherБеоград : Министарство унутрашњих послова Републике Србијеsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/179045/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.sourceБезбедностsr
dc.subjectkorupcijasr
dc.subjectspecijalizacijasr
dc.subjectistraživanje i dokazivanjesr
dc.subjectcorruptionsr
dc.subjectspecializationsr
dc.subjectinvestigation and provingsr
dc.titleАнализа примене нових законских решења у сузбијању корупције у Републици Србијиsr
dc.titleAnalysis of the Application of New Legal Solutions in Supression of Corruption in the Republic of Serbiaen
dc.typearticlesr
dc.rights.licenseBY-SAsr
dcterms.abstractKesić, Tanja; Ćetković, Predrag; Žarković, Milan; Analiza primene novih zakonskih rešenja u suzbijanju korupcije u Republici Srbiji;
dc.citation.volume62
dc.citation.issue1
dc.citation.spage5
dc.citation.epage22
dc.citation.rankM51~
dc.identifier.doi10.5937/bezbednost2001005K
dc.identifier.fulltexthttp://jakov.kpu.edu.rs/bitstream/id/4965/bitstream_4965.pdf
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record