Show simple item record

Safety aspects of critical infrastructure functioning in emergencies

dc.contributor.advisorJakovljević, Vladimir
dc.contributor.otherKeković, Zoran
dc.contributor.otherĐorđević, Milijana
dc.creatorMićović, Marija D.
dc.date.accessioned2017-08-07T07:27:34Z
dc.date.accessioned2019-03-26T20:38:29Z
dc.date.available2017-08-07T07:27:34Z
dc.date.available2019-03-26T20:38:29Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=5179
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:16048/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=512650421
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/8472
dc.identifier.urihttp://jakov.kpu.edu.rs/handle/123456789/888
dc.description.abstractКомплексност ванредних ситуација, посебно чињеница да сењиховом појавом угрожавају критични капацитети који су суштински уредовном процесу функционисања друштва, навеле су већину држава даразвију акције које су имале за циљ да схвате елементе критичностирањивости различитих инфраструктура државе, дефинишу мере за смањењерањивости, осмисле и развију планове за ванредне ситуације и накнадниопоравак, подстакну развој сензибилитета код јавних и приватних оператерау погледу проблема заштите критичне инфраструктуре и подржемеђународну сарадњу. У свету свакодневно расте број деструктивнихактивности, које се испољавају у облику вандализма, саботажа,терористичких активности, неодговорног понашања и сл.). Имајући у видучињеницу да су објекти критичне инфраструктуре све више повезани изависни, расте и њихова рањивост...sr
dc.description.abstractThe complexity of emergencies, particularly the fact that they endangercritical capacities that are essential for the normal functioning of society, have ledmost states to develop actions whose aim was to understand the elements ofvulnerability of various critical infrastructures of a country, define measures toreduce vulnerability, design and develop emergency response and the subsequentrecovery plans, encourage the development of sensitivity of both public andprivate operators in terms of the issue of protection of critical infrastructure andfacilitate international cooperation. The number of destructive activities isconstantly increasing in the world - in the form of vandalism, sabotages, terroristactivities, irresponsible behavior, etc. Bearing in mind the fact that the criticalinfrastructure facilities are increasingly interconnected and dependent, theirvulnerability increases accordingly...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет безбедностиsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/179045/RS//
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Technological Development (TD or TR)/34019/RS//
dc.rightsopenAccess
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectбезбедност; ванредне ситуације; критична инфраструктура; рањивост; заштитаsr
dc.subjectsafety; emergencies; critical infrastructure; vulnerability; protectionen
dc.titleБезбедносни аспекти функционисања критичне инфраструктуре у ванредним ситуацијамаsr
dc.title.alternativeSafety aspects of critical infrastructure functioning in emergenciesen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY
dcterms.abstractЈаковљевић, Владимир; Кековић, Зоран; Ђорђевић, Милијана; Мићовић, Марија Д.; Bezbednosni aspekti funkcionisanja kritične infrastrukture u vanrednim situacijama;
dc.identifier.fulltexthttp://jakov.kpu.edu.rs/bitstream/id/2940/886.pdf
dc.type.versionpublishedVersion


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record