Show simple item record

Rape drugs - Certain aspects regarding crime investigation, awareness and attitudes of the young

dc.creatorЛајић, Оливер
dc.creatorБаић, Валентина
dc.creatorОљача, Милан
dc.date.accessioned2020-03-26T16:30:35Z
dc.date.available2020-03-26T16:30:35Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn0409-2953
dc.identifier.urihttp://jakov.kpu.edu.rs/handle/123456789/1058
dc.description.abstractСиловање је одувек привлачило пажњу опште и стручне јавности, у првом реду због чињенице да представља најгрубљи вид напада на сексуални интегритет појединца, уз честу употребу насиља високог интензитета. Међутим, у савремено доба, општи техничко-технолошки као и фармаколошки напредак довели су до тога да физичко насиље може бити искључено у значајном броју извршених силовања, при чему се отпор жртве унапред спречава хемијским супстанцама сензорних својстава погодних за примену без знања жртве. Штавише, те супстанце стварају амнезију код жртава, тако да по правилу изостају и пријављивање дела и даље мере према учиниоцима, што овакав начин криминалног деловања чини још опаснијим. У том светлу, након кратког прегледа својстава тих супстанци и неколико релевантних кривичноправних и криминалистичких напомена, аутори износе резултате истраживања везаног за упознатост младих, као најугроженијег дела популације, са постојањем тзв. дрога за силовање, њиховим изгледом и својствима, евентуалним искуствима и начинима одбране од потенцијалних напасника. У истраживању спроведеном током 2018. године на узорку од преко 200 испитаника анализирани су релевантни ставови студената медицинског и филозофског факултета Универзитета у Новом Саду и Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду. Резултати истраживања говоре о начелној упознатости с овим феноменом, уз слабије познавање детаља и значајна одступања у датим одговорима на поједина питања с обзиром на припадност студената одговарајућем факултету, односно универзитету.sr
dc.description.abstractRape has always attracted attention of both general and professional public, primarily due to the fact that it represents the most flagrant attack against an individual’s sexual integrity, frequently involving intense violence. However, the overall technical and technological progress along with pharmacological advancement have nowadays resulted in a possibility of avoiding physical violence in a large number of committed acts of rape by preventing the victim from offering resistance using chemical substances with sensory properties that can conveniently be administered without the victim’s awareness. Moreover, such substances cause amnesia in victims, so that, as a rule, the offences go unreported and no measures are taken against perpetrators, which makes this type of criminal activity even more dangerous. In the light of the above said, following a brief overview of the properties of these substances and a number of relevant observations related to criminalistics and criminal law, the authors present the findings of their study focusing of the familiarity of young people – as the most seriously threatened part of the population – with the existence of the so-called rape drugs, their forms and properties, possible experiences and modalities of defence against possible rapists. The research conducted in the course of 2018 on a sample of over 200 respondents analysed relevant attitudes of students of the Faculty of Philosophy and Medical School of the University in Novi Sad and the University of Criminal Investigation and Police Studies in Belgrade. The findings of the research indicate that there is general awareness of the phenomenon among the respondents, with only some vague knowledge about details and with significant differences in the responses to certain questions given by students from different faculties or universities.en
dc.language.isosrsr
dc.publisherБеоград : Министарство унутрашњих послова Републике Србијеsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/179045/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
dc.sourceБезбедностsr
dc.subjectdroge za silovanjesr
dc.subjectstavovi mladihsr
dc.subjectrohipnolsr
dc.subjectGHBsr
dc.subjectketaminsr
dc.subjectrape drugsr
dc.subjectattitudes of young peoplesr
dc.subjectRohypnolsr
dc.subjectGHBsr
dc.subjectketaminsr
dc.titleДроге за силовање – поједини криминалистички аспекти, информисаност и ставови младихsr
dc.titleRape drugs - Certain aspects regarding crime investigation, awareness and attitudes of the youngen
dc.typearticlesr
dc.rights.licenseBY-NDsr
dcterms.abstractBaić, Valentina; Lajić, Oliver; Oljača, Milan; Droge za silovanje – pojedini kriminalistički aspekti, informisanost i stavovi mladih;
dc.citation.volume61
dc.citation.issue2
dc.citation.spage46
dc.citation.epage67
dc.citation.rankM51
dc.identifier.doi10.5937/bezbednost1902046L
dc.identifier.fulltexthttp://jakov.kpu.edu.rs/bitstream/id/4556/bitstream_4556.pdf
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record